http://blog.rickk.com/food/2009/12/25/pita_done.jpg